Det går vi til valg på

I Enhedslisten arbejder vi hele tiden på at gøre Region Hovedstaden rødere og grønnere. Det betyder blandt andet, at vi stemmer nej til budgetter, der bygger på fyringer og effektiviseringer. Vi har brug for personalet på regionens hospitaler, og personalet har brug for at have tryghed i deres ansættelse. Vi stoler på de ansattes faglighed. Vi arbejder for færre dokumentationskrav og mere ansvar til sundhedspersonalet. Vi mener, at fast personale frem for vikarer skaber bedre arbejdspladser, bedre fohold til kollegaer og bedre forhold for patienterne.

Den grønne omstilling
Der er mange steder man kan og skal tage fat på den grønne omstilling i regionen. I Enhedslisten mener vi, at regionen bliver nødt til at fremlægge en plan for reduktion af CO2 og investeringer i grøn kollektiv transport samt cyklisme. En plan som regeringen og folketingets partier kan inddrage i forhandlingerne om en klimaaftale og en ny infrastrukturplan i 2021.

Regionen er så småt i gang med en aftale med regeringen om nogle overordnede linjer for en grøn kollektiv trafik. I Enhedslisten er vi mere ambitiøse og har en plan for øgede investeringer i forbedring af S-tog nettet, flere letbaner, flere BRT-linjer, ombygning og forbedring af stationer og trafikknudepunkter; alt sammen baseret på vedvarende energi. Regionen har ikke selv penge til det hele. Faktisk må vi konstant kæmpe for, at der ikke skal spares på kollektiv trafik. Se planen her.

Vores drikkevand
Rent drikkevand er et kæmpe privilegie, som vi skal kunne give videre til de næste generationer. Det er derfor skuffende og alarmerende, at de nuværende planer for rent drikkevand kun sigter på at redde 85% af den samlede resurse af drikkevand. Samtidigt bliver der desværre stadig fundet flere og flere pesticider i drikkevandet, og flere boringer er allerede blevet lukket. Det var som et skrækscenarie fra fremtiden, da borgerne i Ledøje måtte hente deres drikkevand fra 1000 liters tanke, fordi drikkevandet var så forurenet.

Vi skal have langt mere gang i både oprensninger af forurenede grunde og nye metoder til oprensning, og regionen skal kunne tjene penge til endnu mere aktivitet ved at eje og sælge oprensningsløsninger til resten af verden. En særlig indsats skal rettes mod at sikre, at hospitalerne udleder mindst mulig medicinrester og andre gifte.

Der skal være lighed i sundhed
Ulighed i sundhed opstår på grund af forskelle i levevilkår. For os i Enhedslisten er det et afgørende mål at afskaffe den ulighed. Derfor arbejder vi for bedre vilkår for de dårligst stillede, hvor vi kan. I regionsrådet og i Danske Regioner arbejder vi for mere sundhedsfremme og forebyggelse og for at rette op på de skævheder, som ulighed i sundhed medfører i sundhedsvæsenet.

Problemet er, at uligheden følger med ind i sundhedsvæsenet, hvor de bedst stillede får de fleste og bedste behandlinger, mens de dårligst stillede får den dårligste eller måske slet ingen behandling. Uligheden i behandling rammer socialt udsatte. Vi skal have særligt fokus på udfordringerne for hjemløse og mennesker med stofmisbrug – mennesker med psykiske lidelser, flygtninge og indvandrere, LGBT+ personer og mennesker med handicap.

Trygge fødsler
Den gode fødsel, starter med et godt graviditetsforløb. Derfor mener vi i Enhedslisten, at der skal være gratis fødsels- og forældreforberedelse i hold på fire til otte forældrepar og tilbud om seks konsultationer med jordemødre og så vidt muligt samme jordemoder i hele forløbet.

Efter fødslen skal ingen sendes hjem fra hospitalet, før de er klar til det. Og har der været komplikationer ved fødslen, skal hospitalet følge op på familien efter hjemsendelsen. Ellers er der risiko for en dårlig start på familielivet og belastende genindlæggelser af mor og barn.

Mental sundhed
Stadig flere mennesker har et mentalt dårligt helbred og er dermed i risiko for at udvikle psykisk sygdom. For at undgå yderligere forværring er det vigtigt at have fokus på mental sundhed på arbejdspladser, uddannelsessteder, daginstitutioner og i sundhedsplejen samt sørge for gratis, offentlig rådgivning og behandling til dem, der har brug for det.

Især flere børn og unge mistrives, og for at det ikke skal udvikle sig til alvorlig psykisk sygdom, er det vigtigt hurtigst muligt at få den rette hjælp. Derfor dur det ikke med lange ventetider til psykologhjælp og psykiatrisk behandling. De almene lægepraksis skal i højere grad samarbejde med psykiatere og psykologer således, at det tværfaglige samarbejde og den individuelle udredning og behandling kan varetages mere effektivt.

Der skal ekstra penge til flere ansættelser, og flere faggrupper skal være med i en helhedsorienteret, recovery behandling med inddragelse af borgere, pårørende og mentorer med erfaring som patienter. Der skal være et varieret tilbud af behandlingsformer herunder medicinfri eller næsten medicinfri behandling. For dem, der har brug for indlæggelse, skal der også være mulighed for forskellige former for aktiviteter. For børnene skal der være mulighed for, at forældre kan indlægges sammen med deres børn. Derfor er der brug for at bygge nyt i Glostrup.

En del borgere er samtidig brugere af rusmidler og har en psykisk sygdom; de skal have mulighed for at få behandling for begge dele samme sted i regionen.