God budgetaftale, hvis flere nedskæringer fjernes

Regionsrådet skal tirsdag 25.september tage endelig stilling til budgettet for 2019.

Enhedslisten indgik i budgetforhandlingerne for at reducere besparelser, nedlæggelse af senge og fyringer. Enhedslisten var med i alle delaftalerne; f.eks. er vi glade for flere penge til psykiatrien, mere til forebyggelse, udvidelser på fødeområdet og akutområdet, en renoveringsplan samt flere nye grønne initiativer.

Psykiatrien forbedres på en række områder
Vi er især glade for, at psykiatrien kan friholdes for nedskæringer og får tildelt ekstra midler til personale i både sengeafsnittene, ambulant behandling og udgående tværfaglige teams. Samtidig med, at regionen fortsætter sit arbejde med recovery, anvendelse af mange forskellige faglige kompetencer og frivillige kræfter og forbedrer samarbejdet med bl.a. kommunerne. Det er godt, at der fortsat arbejdes med at nedbringe alle former for tvang. I delaftalen gives der ekstra til børne- og ungepsykiatrien og til flere psykoterapeutiske behandlinger. Ligesom der tages hul på forebyggende tiltag. Og endelig er der initiativer med særligt fokus på mad i psykiatrien.

Ventelisterne er eksploderet, og der er brug for mange flere penge end de 63 mio. kr., men det er et skridt i den rigtige retning.

Hospitalerne får flere midler, men skal også spare
Det er godt, at der kommer ekstra ressourcer til akutområdet og fødeområdet, hvor opgaverne stiger. Derudover, har vi i Enhedslisten haft fokus på efteruddannelse af sundhedspersonalet, og det er lykkes at få afsat lidt midler til det. Ligesom vi især har ønsket tiltag, der kan fremme forebyggelse og mindske ulighed i sundhed. Derfor er vi glade for de få midler, der er afsat her; bl.a. til socialsygeplejersker.

Men det er ikke tilstrækkeligt.
Enhedslisten foreslår derfor at finde ekstra midler ved at anvende penge fra den centrale reserve på 100 mio. kr. og dele af en ekstra medicinpulje på 180 mio. kr. Med de ekstra midler ønsker vi at fjerne mange af de generelle nedskæringer og fjerne presset på afdelinger, personale og patientforløb. Vi er klar over, at det kan være meget vanskeligt at fjerne dem alle, pga. en stram økonomiaftale med regeringen, der medfører at ikke alle stigende udgifter til flere ældre, flere med kroniske sygdomme, flere fødsler og flere dyrere behandlinger kan dækkes.

Vi ønsker med forslagene særligt at fjerne nedskæringerne på: arbejdsmedicin, klinik for rygmarvsskader, på forholdene for førstegangsfødende på Rigshospitalet, og patienthotellet i Hillerød. Derudover, foreslår vi at fastholde beløbet til lægesekretærer på mindst 22 millioner og ønsker samtidig en bred dialog om lægesekretærens nuværende og fremadrettede arbejde. Finansieringen kan ske ved tildeling af ’overskydende’ midler sidst på året.

Drop de årlige fyringsrunder
Det har vist sig gang på gang, at der fyres i forbindelse med budgettet, mens der i løbet af året opstår ’underforbrug’ og dermed puljer til nye initiativer, og så kan man ansætte på ny.

Når der er brug for bedre patientforløb, opgaveflytning og omstruktureringer, burde det kunne lade sig gøre at planlægge det løbende og over flere år. Og personaleorganisationerne skal involveres i processen. Det vil give et bedre arbejdsmiljø.

Under forhandlingerne om overenskomsten i 2018 blev det tydeligt, at man flere steder ikke kan stille nødberedskab, hvis der er færre på arbejde. Nedskæringerne kan føre til længere ventetid, overbelægning, ringere sygefaglig behandling og dårligere patientsikkerhed. Lige nu står 99 personer til afskedigelse. Det vil vi gøre meget for at undgå, bl.a. med vores forslag om at finde flere penge, samtidig med, at vi opfordrer til dialog mellem ledelse og personaleorganisationer om uddannelse og omplaceringer. Og vi opfordrer andre partier til at bakke op om vores forslag.

Hvis ikke det kan lade sig gøre, bliver vi nødt til at stemme nej til det samlede budgetforslag.