Budget 2024: Vi prioriterer personalet fremfor reservepuljer

Alle de øvrige partier i Region H har besluttet, at der skal skæres overalt på hospitalerne. Hospitalerne skal selv finansiere egne merudgifter ved bl.a. at skære lønudgifter for 161,8 mio. kr. herunder nedlæggelse af knap 300 årsværk og ca 100 sengepladser, samt at der spares 12,5 mio. kr. i psykiatrien.

Selvom hovedproblemet er manglende ressourcer fra staten, ønsker Enhedslisten at undgå disse besparelser og fremlægger et alternativt budgetforslag som endvidere afsætter yderligere 6,9 mio. kr. til en række mindre tiltag. I alt kræver dette 181,2 mio. kr.

I budgettet for regionen indgår altid en række bufferpuljer, dvs. en række reserver hensat til uforudsete udgifter. Enhedslisten mener, at disse reserver kan være mindre, ikke mindst i lyset af, at der hvert år altid har været et underforbrug i forhold til budgettet på 120-150 mio. kr. samt, at de udgifter til medicinindkøb, man gerne vil lægge til side til, kan forskydes.

Konkret foreslår vi denne finansiering:

  1. Regeringens ekstraordinære midler på 108 mio. kr. i 2024 har flertallet hensat som reserve primært til medicinindkøb. Vi vil hellere bruge disse midler til personale og se, hvorledes det går med medicinudgifterne, herunder om Ozempic-tilskuddet fjernes som foreslået af Medicintilskudsnævnet.
  2. I budgettet er afsat en reservepulje på 50 mio. kr. såfremt der ikke sker nogen opregulering af statens takster fra 2023 til 2024. Vi foreslår dette nedsat til 30 mio. kr. og frigør derved 20 mio. kr.
  3. I budgettet er afsat en reservepulje på 100 mio. kr. som generel reserve på sundhedsområdet. Dette foreslår vi nedsat til 46,8 mio. kr., hvilket frigør de resterende 53,2 mio. kr.

Hermed frigøres samlet de nødvendige 181,2 mio. kr., så vi undgår de ca. 300 årsværk samt helt undgår besparelser i psykiatrien.

Regionsrådsmedlem, Tormod Olsen:

I flertallets aftale indgår en pulje på 25 mio. kr. til nye tiltag, hvilket Enhedslisten støtter og den foreslår vi øget med yderligere 6,9 mio. kr. Disse midler skal gå til at støtte den positive udvikling frem mod bæredygtige hospitaler og en række gode små og perspektivrige forslag fra udvalgene. Det handler om psykolog på somatiske afdelinger, støtte i abortforløb, bedre cykelparkering ved hospitalerne og styrkelse af C02 reduktion og koordinering af bæredygtighedsindsatsen.