Nedlæg ikke regionerne – løsningen er flere ressourcer

Marianne Frederik, Enhedslisten, Regionsrådsmedlem i Hovedstaden

Enhedslisten vil ikke nedlægge regionerne, men bevare dem og forbedre forholdene.
Regionerne leverer faktisk, på en række områder, som f.eks: høj effektivitet, faldende hjerte-
og kræftdødelighed, faldende ventetid på planlagte operationer og høj patienttilfredshed.
Men der er også problemer som f.eks: for lang ventetid på udredning, et meget presset
personale og manglende sammenhæng for patienterne. Derfor er der brug for ekstra
ressourcer og nye samarbejdsrelationer.

Brug for flere ressourcer – der er råd
Sundhedsvæsenet har brug for flere ressourcer, da der er kommet flere opgaver. Flere
ressourcer i form af penge og flere med relevante sundhedsuddannelser til at dække
personalemanglen.

Der er kommet flere opgaver, da befolkningen vokser, herunder flere ældre, flere med
kroniske sygdomme samt flere fødsler. Der er et større forventningspres om anvendelse af
de nyeste og indimellem dyrere behandlinger. Der er forventninger om forbedret fysisk
indretning på alle hospitalernes områder, og det kræver mange milliarder i investeringer for
at modernisere de gamle bygninger og inventaret i de næste mange år. Faktisk bruger
Danmark relativ lidt på sundhed i forhold til andre lande i OECD. Og Danmark har et stort
overskud på statens finanser, 21 mia. kr. i 2017. Derfor vil det være fornuftigt at investere i
velfærd, herunder sundhed – også i kommunerne.

Nye samarbejdsrelationer på vej
Når der skal skabes mere sammenhæng for patienterne, mere forebyggelse og mere lighed i
sundhed, så er der brug for nye arbejdsgange og nye samarbejdsrelationer. Regioner, kommuner og praktiserende læger er så småt i gang med forskellige projekter. De nye aftaler med praktiserende læger og nye værdibaserede styringsmekanismer kan måske bidrage til nye former for samarbejde. Det kan f.eks. være sundhedshuse og psykiatrihuse med fælles personale, hvor der både er
undersøgelser, genoptræning og forebyggelse. Det kan være hotlines med specialist-
rådgivning til kommunerne. Det kan være udgående teams til særlige patientgrupper. Det klares ikke på et enkelt år at gennemføre forandringerne, og det vil være fornuftigt at inddrage personale og borgere for at udvikle de bedste forløb.

Mere eller mindre demokrati?
Endelig mener Enhedslisten, at regionsrådene trods alt er mere demokratiske end ikke valgte bestyrelser på hospitalerne og en central statslig styring. Vi kunne godt tænke os, at regionerne selv fik mulighed for opkræve en skat til at dække udgifterne (ligesom kommunerne) og gerne flere opgaver. Lige nu er regeringspartierne i gang med en salamitaktik, hvor der fjernes flere og flere opgaver, samtidig med at der føresen stram detailstyring.