Psykiatrien kræver en samlet indsats – ikke nedskæringer

Af Erdogan Mert, regionsrådsmedlem

Den 27. august 2023 skrev 47 læger og overlæger på Psykiatrisk Center Nordsjælland et åbent brev til ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri, Sundhedsminister Sophie Løhde og Psykiatriordførerne i Folketinget.

I brevet efterlyses de ekstra midler til psykiatrien, der blev lovet i kølvandet på den tragiske hændelse i Fields. De ekstra midler skulle bruges til skaffe bedre arbejdsvilkår, der giver mulighed for at implementere de mange tiltag, som Styrelsen for Patientsikkerhed og den nedsatte task force anbefalede efter den tragiske hændelse. Midlerne kom aldrig Psykiatrisk Center Nordsjælland og andre centre til gode.

Vi kan ikke stå inde for flere nedskæringer
Lægerne ønsker at udvikle behandlingen af det voksende antal mennesker, der søger hjælp pga. alvorlige psykiske problemer. Men de manglende resurser medfører, at de dagligt er presset på deres faglighed. Det medfører et forringet tilbud og en dårligere behandling af deres patienter. De mærker et øget pres i form af flere og mere svært syge patienter, og det er tiltagende svært at finde sengepladser til deres patienter.

På trods af de udfordringer er Psykiatrisk Center Nordsjælland blevet pålagt at spare 2,954 mio. kr. som Psykiatrisk Center Nordsjællands andel af Region Hovedstads Psykiatri-besparelsen på 25 mio. kr. Hertil kommer, at man ledelsesmæssigt på Psykiatrisk Center Nordsjælland har besluttet et kvalificeret ansættelsesstop.

Der er ingen tvivl om lægerne og det øvrige personale gerne vil hjælpe deres patienter bedst muligt, men det er svært under de nuværende vilkår. Det er helt uacceptabelt og uansvarligt, at psykiatriske centre pålægges at spare igen. Tværtimod, skal der tilføres flere resurser til at fastholdelse og ansættelse af kvalificeret personelle samt anskaffelse af flere sengepladser til patienter.

Antallet af danskere med en psykisk sygdom eller dårligt mentalt helbred er vokset eksplosivt de senere år. Der er fortsat en stigning i antal af henviste børn og unge til udredning. Hvis deres behov skal mødes, kræver det en langsigtet kapacitetsudvidelse med tilhørende optimale fysiske rammer samt rekruttering af kompetente medarbejder. Indtil nu har det været svært at rekruttere speciallæger og specialpsykologer til regionens psykiatri. Mange af de sygeplejersker og psykologer, der ansættes, er enten nyuddannede eller har ikke den nødvendige erfaring, hvorfor der kræves en stor og løbende oplæringsindsats. De fysiske rammer er også stadig en stor udfordring på flere af matriklerne.

Bedre koordinering af indsatser
Der er et stort behov for at få styrket en tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed for at forebygge flere indlæggelser og genindlæggelser i psykiatrien.

Opsporing af børn og unge fra 3 til 17 år, der er påvirket i deres funktionsniveau i en grad, der ikke kræver udredning og behandling i psykiatrien bør systematisk finde sted noget tidligere for at forebygge, at de udvikler en psykisk sygdom. Med regionens viden på området vil det være muligt, at kommuner hjælper mange flere børn og unge for at forebygge mistrivsel.

På voksne psykiatriområdet er der behov for flere akutteams, der består bl.a. af sygeplejersker, læger, psykologer og socialrådgivere, der tilbyder akut ambulant behandling og mulighed for at behandle voksne med en akut opstået psykiatrisk problemstilling. Vi bliver nødt til at styrke udsatteenheden generelt med flere resurser og kvalificeret arbejdskraft.

Når regionerne og kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang koordinerer deres indsatser, er der risiko for, at situationen for borgere med psykiske lidelser og sociale behov forværres.

De 100 millioner kroner, regeringen har lovet vores region i forbindelse med finansloven skal øremærkes psykiatrien, ellers bliver de ædt op af de stigende udgifter til medicin.

Nej til nedskæringer på vores psykiatri, ja til flere resurser – det er der virkelig brug for.